كارگاه آموزشي تعالي سازماني در شركت آتي سازخلاصه

اين كارگاه با هدف بروزآوري و ارتقاء دانش كاركنان شركت آتي ساز در حوزه تعالي سازماني بالاخص مدل EFQM2013 و همچنين هم انديشي پيرامون فرآيندهاي اجرائي آن برگزار گرديد .

11 تیر 1399

اين كارگاه با هدف بروزآوري و ارتقاء دانش كاركنان شركت آتي ساز در حوزه تعالي سازماني بالاخص مدل EFQM2013 و همچنين هم انديشي پيرامون الزامات و فرآيندهاي اجرائي اين مدل،در محيطي صميمانه باحضور قائم مقام مدير عامل،‌مديران ارشد،مديران پروژه،‌مديران اجرائي و كارشناسان واحدهاي مختلف برگزار و مطالب زير ارائه شد : 
در بخش هم انديشي كارگاه نيزضمن مروري بر الزامات استقرار مدل تعالي در سازمان اعم از ساختاري،نگرش رهبري ،تخصيص منابع ( مالي ،‌هزينه ،‌زمان و ... )،فرآيندهاي اجرائي (تدوين اظهارنامه،خودارزيابي،سايت ويزيت،تدوين پروژه هاي بهبود و پايش مستمر اجراي انها)و ... ،تاكيد گرديد كه پياده سازي اثربخش مدل تعالي و كسب نتايج پايدار كاملا" در گرو حمايت مديريت ارشد،اهتمام كاركنان به تعالي در كليه سطوح و نهادينه شدن منطق رادار در امور جاري كاركنان مي باشد .
مقالات مرتبط