کارگاهها و دوره آموزشي

کارگاه ها و دوره هاي آموزشي

مشخصات
کارگاه و دوره هاي آموزشي برگزار شده در نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو ،‌سازمانها